මුහුදු වතුර ඇයි නිල් පාට……

මුහුද නිල් පාටයි. ඒක ඉතින් අපි කවුරුත් දැකලා තියෙනවනේ. කොහොමද මේ මුහුදේ වතුරට නිල් පාට ලැබුණේ……

මේක සංසිද්ධි කිහිපයක්ම හේතුකොට ගෙන ඇතිවුණු දෙයක්. ඉන් එකක් තමයි මුහුදු ජලය තුළින් ආලෝකය ගමන් කිරීමේදී සිදුවන ආලෝක වර්තනය හා විසරණය. තවත් හේතුවක් තමයි, මේ ජලයේ දියවෙලා තියෙන Cu2+අයන මගින් නිල් වර්ණය ඇති කිරීම. මේ හැරුණුකොට සොයාගෙන තියෙන තවත් හේතුවක් තමයි, මුහුදු ජලය මගින් සුදු ආලෝකයේ ඇති රතු වර්ණය අවශෝෂණය කරගැනීම.

ඒත් ඇයි මේ විදියට ජලය මගින් සුදු ආලෝකයේ ඇති වර්ණ අවශෝෂණය කරගන්නේ. පහළ රූපයෙන් දැක්වෙන ජල අණුවේ ව්‍යුහයෙන් ඒක පැහැදිළි කරන්න පුළුවන්.

ජල අණුවක තියෙනවා O-H බන්ධන 2 ක්. මේවායේ සිදුවන කම්පන සඳහා ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නවා. මේ ශක්තිය දෘශ්‍ය වර්ණාවලියේ රතු වර්ණය අඩංගු පරාසයෙන් තමයි අවශෝෂණය කරගන්නේ.

Advertisements